terug    Patroon Montfortparochie       Wie is Montfort? - Wie zijn wij?      Litanie van Montfort.
 
DE NAAMGEVING VAN DE MONTFORTPAROCHIE.

 

De patroon van onze parochie is H. Louis-Marie Grignion de Montfort.

 

Wie was hij?

In 1673 werd te Montfort-sur-Meu in Bretagne het gezin Grignion verblijd met de geboorte van een zoon: Louis-Marie.

Deze was voorbestemd om één van de reuzen te worden die in de 18e en 19e eeuw in Frankrijk de wankelende kerk zouden stutten.

Maar hij kreeg ook nog wijder betekenis dan alleen de Fransnationale.

27 Jaar oud werd hij priester gewijd.

 Bijna meteen deed hij van zich spreken door de oprichting van een congregatie van zusters, de Filles de la Sagesse (Dochters van de Wijsheid), die in ziekenzorg en onderwijs gingen werken - hard nodig in een tijd zonder openbare instellingen met die doelen.

Na een periode van gewone zielzorg trok hij 's heren wijde wegen op om reizend volksmissionaris te worden onder de vele verschoppelingen die het Frankrijk van vóór de revolutie telde; zijn werkgebied was vooral west Frankrijk tussen Poitiers en Rennes.

Op uitnodiging hield hij in parochies preken met als voornaam doel de mensen te brengen tot hernieuwing van hun doopbeloften; dat is, wat iemand anders in jouw naam beloofd heeft bij het doopsel ( te leven als een goed Christen), nog eens uit eigen naam en bewust te herhalen.

Hij schreef ook zijn gedachten op: wie nieuwsgierig is, kan in het parochiecentrum iets van zijn uiterst radicale gedachtegoed gaan lezen - schrik niet!

De gevestigde orde in de kerk was hem nauwelijks dankbaar voor dit alles: zij schaamde zich, omdat hij de christelijke leer zoveel beter in de praktijk bracht dan zij, maar hadden toch geen zin om zich uit hun pluche te verheffen en zijn voorbeeld te volgen.

Dus ondervond hij niet weinig tegenwerking.   

Na tien jaar van dit bestaan was hij uitgemergeld en geen partij meer voor de ziekte, toen deze toesloeg. In 1716 overleed hij, pas 42 jaar oud.

 

Een congregatie van priesters die zich toch nog rond hem verzameld had en zijn ideeën verder wilde uitdragen, bestaat nog steeds onder de naam “Montfortanen" (eigenlijk: gezelschap van Maria)

In 1947 werd Louis-Marie heilig verklaard door Paus Pius XII.

De feestdag van de heilige is 28 april.

Het beeld van de eeuwig onstuitbaar voortsjouwende Maria­vereerder en -propagator dat wij vóór in onze kerk zien staan (en op de Montfort Onderweg - zeer toepasselijke naam), is de stereotype voorstelling van deze heilige geworden: daarom draagt hij dat ­zelfgesneden beeldje van Maria in de hand.

lets van zijn kenmerken is ook in onze parochie terug te vinden: ook hier een aanzienlijk aantal onvermoeibare sjouwers-voor-de-goede-zaak die de boel aan de gang houden en activiteit verkiezen boven de luie stoel achter de geraniums. Moge dus de geest van de Heilige Louis-Marie lang onder ons blijven.

 

 

 

 

 

 

 

WIE IS MONTFORT? / WIE ZIJN WIJ?

 

Je herkent hem aan zijn markante kop

zijn scherpe neus:

Montfort.

Wie was hij?

Schrijver, dichter, beeldhouwer,

predikant voor het volk

hard als de rotsen van Bretagne

teder en mild als het groen in het voorjaar.

In 1673 werd hij geboren in Montfort-sur-Meu.

Een bescheiden provincieplaatsje in Bretagne.

 

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep mensen die samen op weg zijn

om onszelf te ontdekken

om daardoor open te kunnen staan voor anderen,

voortdurend levend in die spanning tussen ideaal en werkelijkheid.

 

MEER DAN ORGANISATOR

1707-Tijdens de missie te Pontchateau bouwde Montfort een Calvárieberg.

Het leek toen het hoogtepunt van zijn missionarisloopbaan te worden.

Montfort toonde hier zijn meesterschap:

in het mobiliseren van massa’s.

Om zoveel grond te verplaatsen;

het uitdiepen van een cirkelvormige gracht

en het ophogen van de heuvel.

Deze enorme krachtsinspanning

vroeg vóór alles om beschikbaarheid van mensen.

Mensen in beweging krijgen vergt meer dan

gewoon organisatietalent.

En Montfort beschikte daarover.

Het kwam allemaal gereed in september 1710

en de inwijding zou geschieden op de 14de

de dag van de Kruisverheffing.


Daags tevoren waren reeds 20.000 pelgrims toegestroomd,

de familie van Montfort, de oude vader van de priester ook.

En dan ineens het verpletterend bericht:

het gaat niet door.

De bisschop van Nantes verbiedt de inzegening.

Wat een hoogtepunt leek te worden

werd een dieptepunt voor Montfort.

 

GEMEENSCHAP VORMEN

Dat is een tocht die om een bepaalde houding vraagt,

kunnen luisteren; kunnen kijken

hartelijk, open, ontvankelijk mededeelzaam, behulpzaam,

kortom: tochtgenoot willen zijn van ieder van ons,

met respect voor die ander zoals hij is,

niet om wat hij heeft of doet.

 

EEN BIDDENDE DOENER

Wij menen vaak dat spirituele mensen niet praktisch kunnen zijn

omdat wij nog altijd graag het geestelijke

tegenover het lichamelijke plaatsen

en dit laatste als de werkelijkheid ervaren.

Montfort bewijst hoe beide kanten van het leven in elkaar verweven zijn.

Het is weldadig te zien hoe deze priester-in-de-zielzorg

uitrijst boven zo menig veredelde maatschappelijke werker van vandaag.

Hij deelde het lot van de armen.

En in zijn gebedsleven rijpte het plan

van zijn eerste stichting

de Wijsheid .

Mensen, die hun handen uit de mouwen steken

hebben ze tegelijk

geheven in gebed.

 

SAMEN VIEREN

In de kerk zoeken wij

ook samen met die ander

naar God

samen in die ander naar God.

Daarom ook vieren wij liturgie

om de weg open te maken

open te houden

voor die ontdekking.

Maar dat vieren van de liturgie

mag niet vrijblijvend zijn

Wij zijn hier om elkaar te bemoedigen in lief en leed,

elkaar ruimte gevend.

Wat hier gebeurt, gaat ons allemaal aan.

 

EEN NAVOLGER

Montfort is een man van onthutsende rechtlijnigheid.

Zo ook in het verhaal van die zieke man,

die vervuild en verwaarloosd ergens in de hoek van de straat lag.

Montfort komt van de kazerne.

Het is al laat.

Hij heeft gepreekt voor de soldaten.

De priester zag de zieke maar ging niet voorbij.

Hij tilde hem met al zijn vodden op de schouder

en droeg die hoop ellende naar zijn onderkomen,

bij de andere missionarissen.

Bij herhaling moet hij beuken op de deur.

'Doe open voor Jezus Christus'.

Een confrater doet uiteindelijk aarzelend open.

Het is al bijna nacht.

Hij weet niet wat hij ziet.

Maar deze barmhartige Samaritaan

gaat zonder veel te zeggen doelbewust naar zijn kamer

en staat zijn eigen bed af ...

 

ZORG VOOR ELKAAR

Daarom ook onze dagelijkse zorg voor elkaar

die wij handen en voeten geven

in ons werk voor en met jongeren,

voor en met wijkgenoten,

in onze zorg voor de zieke en

oude mensen

in de zorg voor ons kerkgebouw...

 

 

Lied over het beeld van Montfort

( melodie Licht dat ons aanstoot.)

 

Beeld van Montfort, elkaar gegeven/

teken van hoop hier in de kerk,

wijst ons de weg om in dit leven

vruchtbaar te zijn in woord en werk,

Opdat wij altijd met z'n allen

de juiste richting blijven gaan.

Dan hoeft geen mens ons te ontvallen

of aan de kant te blijven staan.

 

Beeld van Montfort als blijvend teken

van Jezus' weg in woord en daad.

Help ons, wanneer wij blijven steken

of als de moed ons ooit verlaat.

Opdat ook wij hier in dit leven

de juiste richting blijven gaan.

Dan kun je van jezelf veel geven

en naast een ander blijven staan.

 

Beeld van Montfort, blijf als een baken

van ons geloof in deze tijd.

Dat wij steeds met z'n allen waken

over Gods werk, ons toegewijd.

Help als een baken ons gegeven

de goede weg te blijven gaan,

'alles voor allen' na te streven,

'n plaats van vrede in Gods naam.

 

 

LITANIE VAN DE HEILIGE LOUIS-MARIE DE MONTFORT

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

H. Maria, bid voor ons.
Middelares van alle genaden,
Koningin van de harten,
Heilige Montfort,
Heilige Montfort, getrouwe navolger van Jezus Christus,
Heilige Montfort, welsprekende prediker van het Kruis,
Heilige Montfort, verheerlijker van het H. Hart,
Heilige Montfort, godvruchtige slaaf van Jezus en Maria,
Heilige Montfort, apostel van de heilige rozenkrans,
Heilige Montfort, man van gebed,
Heilige Montfort, wonder van versterving,
Heilige Montfort, hartstochtelijk beminnaar van de armoede,
Heilige Montfort, onverschrokken kampvechter voor de waarheid,
Heilige Montfort, vurige verdediger van het katholiek geloof,
Heilige Montfort, onvermoeibare ijveraar van Gods glorie en het zielenheil,
Heilige Montfort, hersteller van ‘s Heren tempels,
Heilige Montfort, vader van de armen,
Heilige Montfort, hulp van de lijdenden en van de zieken,
Heilige Montfort, leraar van de kinderen en van de jeugd,
Heilige Montfort, stichter van kloosterorden,
Heilige Montfort, toonbeeld van de priesters en missionarissen,

Verkrijg ons de ware wijsheid, Heilige Montfort.
Verkrijg ons de geest van geloof,
Verkrijg ons de geest van gebed,
Verkrijg ons de geest van nederigheid,
Verkrijg ons de liefde tot het kruis,
Verkrijg ons uw ware godsvrucht tot Maria,
Verkrijg ons uw verknochtheid aan de plaatsvervanger van Christus,
Verkrijg ons uw kinderlijke gehoorzaamheid aan de onfeilbare paus,
Verkrijg ons uw moed in de beproevingen,
Verkrijg ons uw liefde tot het verborgen leven,
Verkrijg ons uw ijver tot de bekering van de zondaars,
Verkrijg ons de volharding in het goede,
Verkrijg ons de genade van een goede dood,
Verkrijg ons het rijk van Jezus door Maria.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Heilige Louis-Marie de Montfort, wees onze voorspreker bij God.

Laat ons bidden: O God, die de heilige Ludovicus Maria de Montfort, uw belijder, gemaakt hebt tot een uitmuntend apostel van het geheim van het Kruis en van de allerheiligste rozenkrans, en door hem de Kerk met een nieuwe orde hebt verrijkt, geef ons door zijn verdiensten en voorspraak, dat wij, door het leven, het sterven en de verrijzenis van uw eniggeboren Zoon, het loon der eeuwige zaligheid mogen verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.

300ste STERFDAG VAN MONTFORT

Op 28 april is het 300 jaar geleden dat Montfort stierf, terwijl hij een missie preekte in St. Laurent-sur-Sêvre (West Frankrijk) na een kort, maar bewogen en vruchtbaar leven. (1673-1716) Hij is in 1947 heilg verklaard. Zijn volgelingen willen hem op een eigentijdse wijze voor het voetlicht brengen.

Wereldwijd leven de drie congregaties die hij heeft gesticht (Montfortanen, Dochters der Wijsheid, Broeders van St. Gabriël) daarnaar toe.

Vanaf juli 2015 staan de Nederlandse confraters op verschillende momenten stil bij een aantal van zijn liedteksten, die Wiel Logister uit het Frans heeft vertaald.

In België waren in augustus ontmoetingsdagen in Banneux.

In Duitsland komt binnenkort een biografie van Montfort uit.

Zo is er in allerlei landen iets te doen.

De montfortanen hebben vele jaren leiding gegeven aan de Montfortparochie. Daarom herdenken we Montfort daar op zondag 8 mei om 11.00 u ( dus niet om 10.30 uur!) in een eucharistieviering . Er zal aandachtr besteed worden aan de gedrevenheid van Montfort. De voorgangers Wiel Logister smm en Peter Denneman smm zullen aandacht besteden aan zijn charisma en de uitwerking daarvan in deze tijd. Het experi-koor zingt enkele in het Nederlands vertaalde cantieken van Montfort.

 

Op maandag 9 mei ‘s avonds om 19.30 uur is er in de kerk een feestavond.

Er wordt een film over de montfortanen gedraaid: “Vandaag begint de toekomst”, die is opgenomen door de bekende Limburgse cineast Maurice Nijsten. Wiel en Peter zullen die film inleiden.

Een en ander gaat vergezeld van koffie met taart en van een drankje. In een nagesprek kunt u uw visie kenbaar maken.

Op beide dagen zijn ook oud-parochianen van de Montfortkerk en mensen uit de parochie van Peerke Donders en andere belangstellenden van harte welkom.

Informatie : peter.j.denneman@planet.nl

 

 

 montfort 2

 

montfort 3_0001