terug††††

LITURGIE

Contactpersoon Dimph Santegoets, tel. 013 456 0438

 

In de kerk zoeken wij samen met die ander

naar God,

samen in die ander

naar God.

Daarom ook vieren wij liturgie

Maar dat vieren van de liturgie

mag niet vrijblijvend zijn.

Wij zijn hier om elkaar

te bemoedigen in lief en leed,

elkaar ruimte gevend.

Wat hier gebeurt, gaat ons allen aan!

 

Sacrament van de zieken; ziekenzalving.

Wanneer zieken de ziekenzalving of de het sacrament van de zieken wensen te ontvangen kunnen zij contact opnemen met pastoor Lemmens tel. 06 85312781

Voor de begeleiding van de stervende kan men in voorkomende gevallen contact opnemen met het parochiesecretariaat. ( 013 4550510).

 

Gemeenschappelijke Ziekenzegening

Ouderen en zieken kunnen ook deelnemen aan de gemeenschappelijke ziekenzegening, die in 2008 voor het eerst in de parochie heeft plaatsgevonden.†††

 

Ziekte en uitvaart.

Wat kan de parochie betekenen?

Je kunt maar op alles voorbereid zijn. Dus waarom ook niet al voor dat het moment van overlijden er is, duidelijk aangeven wat je wensen zijn rond het afscheid en de uitvaart.

Als parochie brengen wij graag onder de aandacht wat de mogelijkheden zijn die onze geloofsgemeenschap biedt.

 

Rond ziekte, afscheid nemen en sterven is er altijd de mogelijkheid tot een of meerdere gesprekken met een pastor en via de noodtelefoon van de parochie kan gevraagd worden om een ziekenzalving door een priesterpastor of een ziekenzegen door een pastoraal werker.

 

Voor de uitvaart staan de vier parochiekerken ter beschikking.

De uitvaartondernemer kan voor het gebruik daarvan een afspraak maken met de parochie via de noodtelefoon.

Voor het begin van de uitvaartviering is opbaring in de kerk en het nemen van afscheid mogelijk.

Over de invulling van de uitvaartviering gaat de pastor met de nabestaanden in gesprek en zal geprobeerd worden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de familie.

Is de pastor een priester, dan is een eucharistieviering mogelijk.

Daarnaast is een woord- en communieviering mogelijk of een viering van woord en gebed.

De parochie beschikt over koren die bij een uitvaart voor de zang kunnen zorgen, maar een viering met cd-muziek kan ook als de muziek past binnen de sfeer van een kerkgebouw.

 

Na de viering in de kerk gaat de voorganger ook mee, als dat gewenst is, naar de begraafplaats of het crematorium.

 

Wat u misschien nog niet weet is dat voorgangers van onze parochie ook bereid zijn een afscheidsdienst te verzorgen op het crematorium of bijvoorbeeld in een aula van een natuurbegraafplaats. En dat het mogelijk is om gebruik te maken van het kerkgebouw voor een afscheidsviering zonder dat een pastor de voorganger is.

De parochie wil namelijk zo goed mogelijk proberen om tegemoet te komen aan persoonlijke wensen rond een afscheidsceremonie in een periode van verdriet en rouw.

Het is goed als je voorbereid bent, maar natuurlijk hopen wij dat het nog lang duurt voordat het zover is dat er gebruik van gemaakt moet worden.

 

Vieringen bij een uitvaart

Er zijn drie verschillende vormen van kerkelijke liturgische vieringen:

 

VIERING VAN WOORD EN TAFEL.

De viering van Woord en Tafel is voor U waarschijnlijk de meest bekende; het is een eucharistieviering, een heilige mis.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een uitvaartdienst een eucharistieviering is. Daar zijn verschillende redenen voor. Steeds vaker wordt ons gevraagd, een uitvaartdienst te houden voor mensen die nooit of bijna nooit in de kerk komen. Toch willen zij een kerkelijke viering. Een ander soort viering dan een eucharistieviering past vaak beter bij hen.

Alleen een priester≠pastor mag voorgaan in de eucharistie.

Een priesterpastor van de Heikant kan in de dienst van de Tafel (eucharistie) voorgaan. Maar wanneer ook die niet beschikbaar is, moeten we kiezen voor een andere viering. Dan zijn de mogelijkheden:

 

VIERING VAN WOORD EN COMMUNIE.

Deze liturgische vorm is vooral bedoeld voor mensen die eigenlijk een eucharistieviering hadden gewild. Uit nood geboren, want de communie staat wat los van het geheel. De hosties zijn eerder in een eucharistieviering geconsacreerd door een priesterpastor.

 

VIERING VAN WOORD EN GEBED.

Deze liturgische vorm heeft heel eigen mogelijkheden en kan heel nabij en warm zijn. Voor een persoonlijke inbreng is meer ruimte dan in een eucharistieviering. Zowel de priesterpastor, de pastoraal werkster als een parochiaan kunnen er in voorgaan.

 

Wanneer de familie dat op prijs stelt is het mogelijk om, samen met de pastor, een boekje te maken.

 

De Montfortkerk

Als U kiest voor een kerkelijke uitvaart en U woont in de Stokhasselt, dan is de geŽigende plaats daarvoor: de Montfortkerk. Dat geldt ook voor mensen die niet hier wonen, maar wel betrokken zijn bij onze Montfortparochie.

De Montfortkerk is de kerkruimte die bij onze gemeenschap hoort. En in deze ruimte vieren wij het leven en sterven van mensen die bij de Montfortparochie horen. De koster, de organist, de leden van het koor voor rouw en trouw, degene die de bloemen verzorgt en de pastor verzorgen geen uitvaartdienst in een andere kerkruimte dan de Montfortkerk. ( Alleen als de Montfortkerk te klein is wordt er uitgeweken naar de Heikant, met de eigen pastor van de Montfortparochie.)

Wij willen er voor U zijn, als U ons nodig heeft. Ook bij verdriet en rouw. En we willen graag in de Montfortkerk samen met de betrokken familieleden en vrienden een uitvaartdienst verzorgen die in alle opzichten recht doet aan de mens die overleden is.

 

De CoŲrdinatie van de uitvaarten

is in handen van Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510 )

Als er een parochiaan is overleden zal de uitvaartverzorger direct contact opnemen met de parochie.

Er wordt een afspraak gemaakt met de familie aangaande de wensen van de nabestaanden.

In de afscheidsdienst wordt een kruisje met de naam van de overledene achter in de kerk bij het Mariabeeld gehangen.

Voor de Allerzielendienst, op 2 november, krijgen familieleden een uitnodiging en na afloop mogen zij het kruisje ter herinnering mee naar huis nemen.

 

 

Het Gelegenheidskoor.

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510)

Verzorgt de zang bij de uitvaart en op Allerzielen.

Ook bij bijzondere gelegenheden b.v. op Witte Donderdag, de Nationale Ziekendag en bij de vieringen van

De Zonnebloem.

In het vrijwilligerskoor zingen diverse leden enkele keren per jaar gedurende een gewone viering.

( Zie Activiteitenagenda)

Het koor repeteert ongeveer om de veertien dagen op maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur.

( Zie Activiteitenagenda)

 

Schriftuitleggersgroep.

 

Contactpersoon inhoudelijk: Wiel Logister tel. 013 455 7561

Agenda: Annelies Reesink, tel. 013 455 3420

 

Pastoor LemmensPastoor Frank Lemmens,

Priester van het bisdom

 

 

 

 

 

 

Paulien van Bohemen, wijkpastor Toren de Montfort

Een keer per maand komt Paulien bij ons in de kerk de viering verzorgen.

Ze is ook bereikbaar voor pastorale bezoeken als we haar daarom vragen.

 

 

 

 

 

 

Wij prijzen ons gelukkig dat we ook een beroep mogen doen op een aantal vrijwilligers, dat voor wil gaan in de eucharistievieringen en woord- en communiediensten en /of de schriftuitleg wil verzorgen.

 

http://cms.infodome.nl/cms/showAsset.jsp?assetId=18808Pater Wiel Logister. S.M.M.

Was hoogleraar fundamentaaltheologie aan de

Theologische Faculteit in Tilburg.

 

 

 

 

 

 

 

frans 1Frans Maas

Was Hoogleraar bij de Faculteit der Religiewetenschappen

van de Radboud Universiteit Nijmegen

met als leeropdracht Geschiedenis en Grondslagen

van de Spiritualiteit.

 

 

 

 

 

Anja Verbraak, was Pastoraal werkster

bij Amarant West Brabant.

 

 

 

 

 

 

ViVogroep = Voorbereiden Vieringengroep.

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510 )

Men stelt vieringen samen voor speciale gelegenheden, waarbij andere groepen niet betrokken zijn.

 

zangersplaatje

 

Experikoor.

Contactpersoon Denise Zeedijk. ( tel. 013 4550803)

 

Dit koor is in 1974 geformeerd door Peter Denneman als ondersteu≠ning bij het instuderen van nieuwe volkszang.

Het Experikoor verzorgt een keer per maand een thematische viering.

In het vrijwilligerskoor zingen diverse leden enkele keren per jaar gedurende een gewone viering. ( Zie Activiteitenagenda) Bovendien zingt men met Kerstmis en in de Goede Week.

Leden van het koor stellen zelf in twee bijeenkomsten de thematische viering samen.

Het thema van de viering wordt altijd uitgewerkt door enkele koorleden met ondersteu≠ning van de voorganger.

Allereerst worden de teksten gekozen en daar wordt dan de muziek bij gezocht

Momenteel telt het koor zo'n 24 leden. Helaas is het aantal mannen ver in de minderheid, wat niet uitsluit dat er enthousiast gere≠peteerd wordt en ook de gezelligheid voldoende aan bod komt.

Dirigent is Jan Kuijsters, ( sinds 2000 ) en aan de piano zit ( al sinds 1976 als vrijwilliger) Jan Smans

De repetitie is op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kerk.

 

Een foto-impressie b.g.v. het 35-jarig bestaan op 12 en 13 september 2009.

 

Zwijssen 2†† kerk 3

Zingen bij Zwijssen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Toasten op de volgende 35 jaar!!!

 

diner 3†††††††††† act††††††††

Diner in de koffiekamer††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Winnend act op de woorden : Van je oei, oei, oei,

 

boekjeViering op zondagviering1††††† ††††††††††††††††††††††† groepsfoto 2

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††† Groepsfoto voor de kerk

 

Kerstviering Peuters en Kleuters.

Contactpersoon Deze groep bereidt de viering voor peuters en kleuters met Kerstmis voor en verzorgt ze ook.

2019

†† †††

 

†††† ††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Lectoren en lectrices.

Contactpersoon Truus Bennebroek. (tel. 0416361630)

Zij verzorgen de schriftlezingen tijdens de weekendvieringen.

 

Kostersgroep.

Contactpersoon Frans Spijkers. ( tel. 013 4563123 )

Deze groep van zeven vrijwilligers verricht volgens een vast omlijnd programma kosterswerkzaamheden tijdens doordeweekse en weekendvieringen en wanneer daarom gevraagd wordt.

De collectanten collecteren in de vieringen.

 

Bloemen- en plantenversierder.

Contactpersoon Annelies Reesink ( 013 4553420)

Henny van Berkel

Zij zorgt steeds weer voor de prachtigste bloemversieringen in de kerkruimte.

 

††††††††