terug

 


          FUSIEBOEKJE

 

 

 

 IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

 

 

Informatieboekje

parochie peerke donders Tilburg

januari 2015 – april 2015

 

 

ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT.

 

Over de fusie tot parochie Peerke Donders.

 

Als het bisdom het goedkeurt zullen de vier parochies van de Montfort, de Bron, de Vlaspit en Frater Andreas 1 januari fuseren tot één Parochie Peerke Donders. Na anderhalf jaar gesprekken zullen we één pastoraal team gaan vormen, zal er één bestuur zijn en zullen we zoveel mogelijk administratieve zaken gezamenlijk gaan regelen. In de praktijk van alledag zult u er niet heel veel van merken het eerste jaar. Vandaar de titel: Alles blijft hetzelfde, totdat het anders wordt.

 

In dit fusieblad willen we ingaan op de nieuwe parochie, op wat er anders zal worden, en wat hetzelfde zal blijven. Maar eerst:

 

Waar het om begonnen is..

 

Samen met mensen van de andere parochies hebben we geformuleerd wat we willen en waar het ons om gaat: Blijf elkaar nabij. Uit liefde roept God ons op, zijn weg te gaan. Vol vertrouwen gaan we. Hij trekt met ons mee, ook al zijn we slechts met twee of drie. Jezus Christus gaat ons op die weg voor. Hij sluit niemand uit, is alle mensen - hoe verschillend ook - nabij. Zijn omgaan met mensen raakt ons: inspireert, bezielt, zet in beweging. Stemlozen krijgen stem. Niemand verdwaalt.

 

Met de mensen die de fusie georganiseerd hebben, de besturen, het pastoraal team, de stuurgroep, de werpijzer-groepen, de vrijwilligers, houden we dat steeds voor ogen. Soms kunnen we ons verliezen in discussies en in praktische organisatie. Maar nu en in de toekomst gaat het over een parochie waarin we God en elkaar nabij weten, waarin we goed omgaan met elkaars verschillen, en met die verschillen één parochie vormen. Net als Peerke Donders sluiten we niemand uit, leven we met God en met elkaar.

 

Vrijwilligers

 

Veel mensen maken zich ongerust. Wat verandert er straks allemaal? “Moet ik aan het andere einde van de stad mensen gaan bezoeken? Dat doe ik niet!” Dat hoeft ook niet. Het werk dat op het parochiecentrum, in de parochie en in de wijk gebeurt, blijft hetzelfde. Bezoekgroepen blijven bezoekgroepen, de kerken worden versierd, de kaarsen branden. De tijden van de vieringen blijven hetzelfde. U kunt koffiedrinken op het parochiecentrum en daar een misintentie opgeven. U blijft bij hetzelfde koor, u ontmoet dezelfde mensen in de kerk.

 

Het is pas langzamerhand dat er dingen gaan veranderen, of kunnen veranderen. Als bijvoorbeeld twee koren te oud worden om nog te kunnen zingen, kunnen de jongere mensen daaruit misschien samen een nieuw koor vormen. Misschien vinden koren uit de ene parochie het heel erg leuk om in de andere parochiekerk een keer te gaan zingen. En natuurlijk hopen we dat de vrijwilligers niet weglopen per 1 januari, maar blijven om alles goed mee te regelen en het hart te blijven vormen van onze gemeenschappen.

 

Oude en nieuwe gezichten.

 

Pastoor Frank Lemmens wordt de pastoor van de hele parochie en vervult zijn priestertaken voornamelijk in de Vlaspit, de Montfort en de Bron. Pastor Marijn van de Laar blijft de priesterpastor van de Lucaskerk en de overige kerklocaties in de voormalige parochie Frater Andreas.

De pastoraal werkenden ver- anderen bijna allemaal van werkplek. Monic Jansen–Dercksen wordt de wijkpastor van de toren van de Vlaspit. Sjack Willemen wordt de wijkpastor van de toren Frater Andreas en van de Montfort. Paulien van Bohemen is jongerenwerkster en zal vooral vanuit de toren Frater Andreas werken. Ook al worden pastoraal werkenden wijkpastor in een andere voormalige parochie, u zult hen nog wel zien in de vieringen.

 

 Pastoor Frank Lemmens, werkgebied De Bron,

De Vlaspit en De Montfort, liturgie en leiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Marijn van de Laar, werkgebied

Frater Andreas, gemeenschap en zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Sjack Willemen, werkgebied

De Montfort en Frater Andreas,

 roeping, vorming en catechese, zorg en gemeenschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulien van Bohemen,

werkgebied Frater Andreas,

jeugd en jongeren.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monic Jansen-Dercksen,

werkgebied De Vlaspit,

liturgie en ouderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De parochiecoördinatoren.


Op het parochiecentrum blijft een parochiecoördinator actief. Aan de Ringbaan West 96 zal dat Corina Vogel zijn, aan de Lage Witsiebaan 85 is dat Renée van den Ekart-von der Fuhr, aan de Hoefstraat 201 is dat Gerard Stevelink. Het werk voor het parochiesecretariaat van de Montfort aan de Corellistraat 231 wordt door vrijwilligers gedaan.

De parochiecoördinatoren krijgen daarnaast ook meerdere centrale taken. Die worden uitgevoerd vanuit het centrale parochiecentrum in de kerk op het Goirke, Goirkestraat 68. Ze zullen dus hun tijd en aandacht goed moeten verdelen.        

                         

Renée van den Ekart-von der Fuhr,

ledenadministratie,vrijwilligersadministratie,

centrale agenda, organisatie evenementen,

locatie Lage Witsiebaan 85 (Frater Andreas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corina Vogel,

bestuursondersteuning,

bereikbaarheid, ontvangst gasten,

locatie Ringbaan West 96 (De Bron/Het Goirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Gerard Stevelink,                                                                                                                                                                               financiële administratie,

                                                                                                                                                                         repro, website, sociale media,

                                                                                                                                                                                             actie kerkbalans,

                                                                                                                                                                    locatie Hoefstraat 201 (De Vlaspit)

Een nieuw parochiebestuur.

 

In de afgelopen maanden hebben alle oude parochiebesturen bij een speciale vertrouwenscommissie kandidaten naar voren kunnen brengen voor het nieuwe parochiebestuur. Door middel van een advertentie in de Tilburgse Koerier zijn alle parochianen in de gelegenheid gesteld om zich zelf kandidaat te stellen, dan wel anderen aan te dragen.

Uiteindelijk resulteerde dit in het volgende parochiebestuur:

Pastoor Frank Lemmens (voorzitter)

Dhr. Theo de Kort (vicevoorzitter)

Dhr. Theo Marcelis (secretaris)

Dhr. Ruud van Zijl (penningmeester)

Mevr. Joke Roovers (implementatie fusie)

Mevr. Ingrid van Dijk (vrijwilligersbeleid)

Mevr. Miriam Gianotten (communicatie)

Dhr. Wilbert van Herwijnen (gebouwen)

Dhr. Joost Penners (facilitaire ondersteuning).


 

Torengroep.

Een fusie van parochies begin je niet omdat het nu al per se nodig is, maar omdat je aan ziet komen dat het in de toekomst minder wordt. Nu al spreken mensen ons aan, omdat ze ongerust zijn dat er steeds minder mensen in de kerk komen. Daarom willen we er voor zorgen dat we gezamenlijk doen wat we samen kunnen doen en per wijkkerk doen wat daar moet gebeuren, zodat we de grote parochie met veel energie kunnen leiden.

 

Rondom de 'oude parochies' komt een torengroep. De torengroep zorgt ervoor dat de praktische zaken rond de toren goed geregeld zijn (de kaarsen en de bloemen, de kapotte poort en de fruitmandjes). Aan de torengroep kunt u ook doorgeven als u iemand mist, als er iemand in het ziekenhuis ligt, als u bezoek wilt van een pastor. U kunt met uw vragen terecht bij uw toren.

 

Informatie

 

U bent gewend een parochieblad of nieuwsbrief te ontvangen. In het nieuwe jaar verschijnt er in maart/april een nieuw parochieblad van de nieuwe parochie. Tot die tijd wordt u nog op de oude, vertrouwde wijze geïnformeerd.

Voorlopig kunt u op de websites van de oude parochies nog allerlei informatie vinden. Bijvoorbeeld het beleidsplan voor de komende drie jaar. Het heeft de titel meegekregen: “In nabijheid, eenheid en verscheidenheid: samen op weg”.

 

Maar ook de cursuskrant vindt u op de websites. En ook dit boekje kunt u daar digitaal bekijken.

 

www.parochiedebrontilburg.nl

 

www.kerkwest.nl

 

www.montfortparochie.nl

 

www.parochiedevlaspit.nl

 

EEN EERSTE BRIEF VAN BESTUUR EN PASTORES:

 

Beste parochiaan,

 

Met de start van het nieuwe jaar slaan de vier parochies Frater Andreas, De Bron, De Montfort en De Vlaspit samen ook een nieuwe weg in. Zij gaan verder als de fusieparochie Peerke Donders Tilburg.

 

In het afgelopen jaar zijn er talloze besprekingen en bijeenkomsten geweest om zoveel mogelijk te proberen de pastorale ambitie van nabijheid, verscheidenheid en eenheid alle kansen te geven: Een parochie waar mensen centraal staan, die op mensen afgaat, die oog en hart heeft voor juist die mensen die in de verdrukking, in de knel raken. Een parochie waar het voorbeeld van Jezus handen en voeten krijgt in onze omgang met elkaar en de samenleving. Een parochie ook die het waar maakt dat mensen op een heel eigen, en dus verschillende manier, hun geloof kunnen beleven. Een parochie waar vanuit sterke gemeenschappen saamhorigheid en eenheid beleefd mag worden.

 

We willen een gezonde parochie zijn: in de vertaling van de evangelische boodschap naar het leven van alledag, in de omgang met elkaar, in het respect voor ieders kwaliteiten en inzet.

Maar ook gezond als het gaat om de toekomst, om de financiële basis van de parochie. We gaan uit van sterke locale gemeenschappen, rond de kerkgebouwen (Lucas, Petrus Donders, Montfort en het Goirke). De bisschop heeft aangegeven dat twee van deze gebouwen (Petrus Donders en Montfort) in 2018 zullen moeten sluiten. Maar bij dat besluit zit ook een “tenzij …”.

 

Tenzij … wij het waar maken dat deze gebouwen onmisbaar zijn voor de toekomst. Plekken van hoop zijn en blijven. Tenzij … de gemeenschappen rond deze gebouwen zo sterk en creatief zijn dat de bisschop daar niet om heen kan. Tenzij … wij het financieel haalbaar maken dat ook deze gebouwen gewaarborgd kunnen blijven.


 

Uw steun daarbij is nu meer dan nodig. Als vrijwilliger, als bezoeker van de vieringen, als deelnemer aan de kerkbalans.

 

Ons grote voorbeeld: Peerke Donders, een gewone, eenvoudige Tilburg, een weverszoon. Maar wel iemand die bij machte was om iets groots neer te zetten, omdat hij hoop en geloof bleef houden. Laten wij er ook samen de schouders onder zetten.

 

Uw parochiebijdrage kunt u blijven geven op de voor u bekende bankrekening.

 

Wij wensen U alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

 

Parochiebestuur en pastores.

 

Kerken en weekendvieringen

 

Vredeskerk Ringbaan West 94 zondag 9.30 uur

 

Montfortkerk Corellistraat 231 zondag 9.30 uur

 

Petrus Donderskerk Enschotsestraat 124 zondag 11.00 uur

 

Lucaskerk Lage Witsiebaan 91 zondag 11.00 uur


 

Goede Herderzaal Isidorusstraat 6 zaterdag 11.00 uur

 

Kapel Duynsberg Indigolaan 100 zaterdag 17.30 uur

 

Huize Padua Paus Adriaanstraat 60 even weken zaterdag 16.00 u.

 

Den Herdgang Berlagehof 60 even weken zaterdag 19.00 u.

 

Bijsterstede Energieplein 54 1e zaterdag 19.00 uur

 

Kapel Kievietshorst Beneluxlaan 101 4e zaterdag 19.00 uur

 

MFA Kruispunt Sinopelstraat 1 zondag 9.30 uur

 

Voor een overzicht van de doordeweekse vieringen kunt u de websites van de voormalige parochie raadplegen.


 

Parochiecentra

 

Op de verschillende parochiecentra kunt u terecht voor het opgeven van een misintentie, voor doop, huwelijk, een doopbewijs. Maar ook voor een lekker kopje koffie of thee en voor het maken van een afspraak met de pastor of voor vrijwilligerswerk.

 

Centrum De Bron Ringbaan West 96 werkdagen (behalve woensdag) tussen 10.00 en 12.00 uur parochiedebron@home.nl tel. 013-5422498

 

Centrum Frater Andreas Lage Witsiebaan 85 werkdagen 9.30 tot 12.30 uur info@kerkwest.nl tel. 013-4670885

 

Centrum De Vlaspit Hoefstraat 201 werkdagen 9.00 uur tot 11.30 uur devlaspit@home.nl tel. 013-5821964

 

Centrum De Montfort Corellistraat 231 werkdagen (behalve maandag) 13.00 uur tot 15.00 uur montfortparochie@12move.nl tel. 013-4550510

 

Gezamenlijk secretariaat Goirkestraat 68 Te bezoeken op afspraak, zo spoedig mogelijk na 1 januari. parochiepeerkedonders@gmail.com

 

Bereikbaarheid

 

De parochie en de pastores en medewerkers zijn bereikbaar via de verschillende parochiecentra: door het sturen van een email of door telefonisch een afspraak te maken.

 

Het postadres van de nieuwe parochie is:

Parochie Peerke Donders,

Goirkestraat 68,

5046 GL Tilburg.

 

Noodsituaties

 

In noodgevallen en voor het melden van uitvaarten is er een noodtelefoon beschikbaar

van 8.00 uur tot 20.00 uur tel. 06-51990105.

 

Voor het sacrament van de zieken (bediening) graag rechtstreeks een afspraak maken via tel. 06-48603602.

noodtelefoon

06-51990105

dagelijks

8.00 tot 20.00 uur

 

bedieningstelefoon

06-48603602

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nogmaals: Alles blijft hetzelfde totdat het anders wordt.

 

De komende maanden zal er had gewerkt worden om te komen tot een gezamenlijke website voor de parochie en een parochieblad. De bestaande websites, de parochiebladen, nieuwsbrieven, e-mailadressen, banknummers, telefoonnummers blijven nog een tijdje in gebruik. Onder het motto: alles blijft hetzelfde, totdat het anders wordt. En daarvan houden we u op de hoogte. Dit informatieboekje is voor de komende maanden. Over een paar maanden kunt u een nieuw boekje van ons verwachten, hopelijk met een eigen, nieuwe huisstijl. Aan ons nieuwe logo kunt u alvast wennen.

 

Het logo. De parochianen vormen het hart van de parochie: vieren, ontmoeten, gebed.

Daaromheen de p en d van Peerke Donders: zorg, aandacht, nabijheid en veel openheid naar buiten, naar de samenleving.